Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА

На територията на парка има над 100 върха с надморска височина над 2000м., като сред тях се издига най - високият връх в страната и на Балканския полуостров - Мусала (2 925м). В резултат на ерозионната и акумулативна дейност на ледниците през кватернера, във високопланинските части на Рила са се образували значителен брой ледникови езера - над 120 постоянни и 30 временни, разположени главно в дълбоките дъна на циркусите. Големият брой глациални езера и постглациални форми на релефа определят специфичния алпийски ландшафт, характерен за парка.

От тук извират едни от най - пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места. Водните запаси, които се формират в границите на НП Рила са най- важният ресурс на чиста питейна вода за околните общини, за столицата София и за част от населението в Гърция и Турция.

Територията на НП Рила включва най- защитените от въздействието на човешката дейност горски екосистеми. Най- представителните са от смърч и ела, в съчетание с ендемичната бяла мура, както и на клека.
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец