Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА

Национален Парк Рила е значим природозащитен резервоар.

Биологичното разнообразие на парка е изключително богато. Срещат се около 1400 висши растения. От тях 42 са защитени от закона. В Червената книга на България са включени като застрашени и редки 98 вида, в червения списък на IUCN - 9 растителни вида, а 6 - в списъка на редките, застрашени и ендемични растения в Европа.

Високата консервационна значимост на парка се определя и от богатството на реликтите - 105 вида и ендемитите - 36 балкански, 21 български, като три от тях се срещат само в Рила - рилска иглика, павлово шапиче и рилски ревен. На територията на парка са установени : 282 вида мъхове, 130 вида сладководни водорасли и 233 вида гъби.

Национален Парк Рила е едно от най- значимите и най - сигурни убежища за планинската фауна в Европа. Тя е представена със 172 вида гръбначни животни: риби-5 вида, земноводни и влечуги-20, птици-99, бозайници-48. Тук се намират най- голямата популация на балканска дива коза в България, най-голямата високопланинска популация на лалугера, едно от четирите находища на алпийски тритон и едно от двете в България гнездови находища на малката кукумявка.
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец